...bevat 3109 foto's

terugkeer Bundervoetpad

03 april 2019

Het Bundervoetpad was een oude historische veldweg die vanuit Itteren als verlengde van Geneinde richting Hartelstein liep. De Keizerstraat en nadien ook Op de Warrey waren toen nog helemaal niet in beeld. Het Bundervoetpad liep in noord-oostelijke richting tot op een viersprong die iets ten zuiden lag van de huidige duiker onder het Julianakanaal. Vanaf de viersprong kon men richting Voulwames, Hartelstein of Bunde lopen.

In 1897 heeft de familie Prickaerts-Savelberg van hoeve Hartelstein op de viersprong een veldkruis laten plaatsen.

Begin jaren 80 van de vorige eeuw heeft er een ruilverkaveling plaatsgevonden. Het Bundervoetpad is in zuidelijke richting verplaatst tot tegen de bosrand. Vanaf die tijd was het geen veldweg meer. Het was een verharde weg die zelfs onderdeel uitmaakte van een paar landelijke fietsroutes.

Direct bij de start van de werkzaamheden van het Consortium Grensmaas is het Bundervoetpad afgesloten voor alle verkeer. Het gebied rondom het Bundervoetpad, inclusief een groot deel het bos, was namelijk bestemd als dekgrondberging. Een groot deel van het bos is destijds dan ook gekapt. Op de website www.ittereninbeeld.nl onder de map Hartelsteinerveld is dat allemaal goed te volgen.

De Dorpsraad is er altijd vanuit gegaan dat het pad na afronding weer zou terugkomen. Het pad was daarom ook als zodanig opgenomen in onze recreatievisie. Groot was daarom de teleurstelling/verbazing toen bleek dat in het eindplan het Bundervoetpad niet meer voorkwam.

In de klankbordgroep Grensmaas, waarin de Dorpsraad vertegenwoordigd is, is diverse malen aangedrongen op terugkeer van het Bundervoetpad. Helaas zonder enig effect. Men vond, met name Staatsbosbeheer, een dergelijk pad niet passen in een natuurgebied.

In de laatste klankbordgroepvergadering heeft de delegatie van de Dorpsraad een laatste ultieme poging gedaan om het pad terug te krijgen. We hebben nogmaals heel duidelijk het belang van het pad uitgelegd. Het pad biedt namelijk een goede mogelijkheid om een rondje te maken rond Hartelstein. Zonder het voetpad zouden wandelaars van Hartelstein via op/afrit brug en Op de Bos naar Itteren moeten wandelen. Een zeer ongewenste en verkeersonveilige situatie. Het pad biedt verder voor de inwoners van Itteren uit de nieuwe buurt een prachtige toegang tot het gebied, b.v. om de hond uit te laten.

Onze laatste ultieme poging heeft gelukkig succes gehad. Na intern beraad bij Staatsbosbeheer, gemeente en Consortium is besloten om alsnog het voetpad aan te leggen. Op de valreep, want over een week of twee zijn de werkzaamheden in het gebied afgerond en zal het Consortium met al zijn materiaal vertrekken.

Inmiddels is gestart met de aanleg van het Bundervoetpad.

Het veldkruis is ten tijde van de ruilverkaveling verplaatst naar een plek aan de voet van de dijk van het Julianakanaal. Alhoewel het niet meer het originele veldkruis is (het origineel is verschillende keren vernield of gestolen) zoeken we nog een mooie geschikte plek. Zodra de werkzaamheden in het gebied zullen zijn afgerond zal voor het veldkruis een definitieve plaats worden gezocht.